این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

جهت ارسال مقاله و حضور در کنگره، در سامانه کاربران ثبت نام نمایید.

  


پوستر کنفرانس
صفحه اصلی > راهنمای نگارش مقالات
راهنمای نگارش مقالات

راهنمای نگارش مقالات:

1. تمامی انواع مقالات باید شامل عنوان مقاله، نام نویسندگان و نام سازمان تمامی نویسندگان (Affiliation) باشد (دانشگاه، کمیته تحقیقات دانشجویی، مرکز تحقیقات و یا هر سازمانی که حمایت و تصویب کار تحقیقی را بر عهده داشته است). 

2. برای نگارش تمامی اجزاء در خلاصه مقالات فارسی از فونت B Nazanin و مقالات انگلیسی از فونت Times   New Roman  استفاده گردد.

3. عنوان مقاله به صورت Bold و با فونت اندازه 14 نگارش گردد.

4. نام نویسندگان با فونت اندازه 12 نگارش گردد، زیر نام نویسنده ارائه دهنده مقاله خط کشیده شود.

5. سازمان نویسندگان (Affiliation) با فونت اندازه 10 نگارش گردد.

6.  متن خلاصه مقاله با فونت اندازه 12 و سر تیتر‌ها به صورت Bold نگارش گردد.

7. حاشیه مناسب از هر طرف منظور گردد.

 دستورالعمل ارسال خلاصه مقاله بر حسب نوع مقاله

*  مقالات اصیل (Original Articles) 

1. حداکثر تعداد کلمات قابل قبول بدون احتساب نام نویسندگان و Affiliation برای خلاصه مقالات فارسی 500 کلمه و انگلیسی 450 کلمه می‌باشد.

2. خلاصه مقالات اصیل باید شامل اجزاء زیر باشد:

 سابقه و هدف  (Background and Objective)

 مواد و روش‌ها  (Materials and Methods)

 یافته‌ها  (Findings) 

نتیجهگیری  (Conclusion)

واژه‌های کلیدی (Key Words) 

تذکر: در مقالات کارآزمایی بالینی کد ثبت IRCT بایستی در روش کار یا در انتهای چکیده ذکر گردد در غیر این صورت خلاصه مقاله ارسالی حذف خواهد شد.

 

* مقالات مروری (Review articles) 

1. حداکثر تعداد کلمات قابل قبول بدون احتساب نام نویسندگان و Affiliation برای خلاصه مقالات فارسی 350 کلمه و انگلیسی 300 کلمه می‌باشد.

2. تنها مقالات مرور سیستماتیک و متاآنالیز قابل قبول می‌باشند و مقالات مروری تشریحی (Narrative) در غربالگری اولیه حذف شده و وارد فرآیند داوری نمی‌گردند.

3. خلاصه مقالات مروری باید شامل اجزاء زیر باشد:

 سابقه و هدف  (Background and Objective)

 روش جستجو  (Search Method)

 یافته‌ها  (Findings)

 نتیجهگیری  (Conclusion)

 واژه‌های کلیدی  (Key Words)

* مقالات گزارش مورد (Case report) 

1. حداکثر تعداد کلمات قابل قبول بدون احتساب نام نویسندگان و Affiliation برای خلاصه مقالات فارسی 250 کلمه و انگلیسی 200 کلمه می‌باشد.

2. مقالات گزارش موردی حتماً باید حاوی نکته یا نکات آموزشی قابل قبول باشند.

3. خلاصه مقالات گزارش مورد باید شامل اجزاء زیر باشد:

 سابقه و هدف  (Background and Objective)

گزارش بیمار  (Patient Report)

 نتیجهگیری  (Conclusion)

واژه‌های کلیدی  (Key Words)

* مقالات کیفی (Qualitative Articles) 

1. حداکثر تعداد کلمات قابل قبول بدون احتساب نام نویسندگان و Affiliation برای خلاصه مقالات فارسی 450 کلمه و انگلیسی 400 کلمه می‌باشد.

2. خلاصه مقالات کیفی باید شامل اجزاء زیر باشد:

 سابقه و هدف  (Background and Objective)

روش بررسی  (Method of Evaluation)

یافته‌ها  (Findings)

نتیجهگیری  (Conclusion)

واژه‌های کلیدی  (Key Words)

* ابداعات و اختراعات (Innovations and Inventions)

1. ابداعات و اختراعات باید در قالب مقالات پژوهشی اصیل به دبیرخانه همایش ارسال‌ گردند.

2. داشتن تأییدیه "اداره مالکیت صنعتی" برای پذیرش مقاله ضروری است.

 در تمامی انواع مقالات بیشترین حجم چکیده میبایست به روش کار و یافتههای اصلی تحقیق اختصاص یابد. از نوشتن مقدمه و یا نتیجهگیری طولانی خودداري شود.