جهت ارسال مقاله و حضور در کنگره، در سامانه کاربران ثبت نام نمایید.

  


پوستر کنفرانس
| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

رییس کنگره دکتر اسماعیل ایدنی
دبیر علمی کنگره دکتر مرضیه اسدی ذاکر
دبیر اجرایی نسرین الهی